Podmínky použití

Úvod

Na webových stránkách www.rexo.cz (dále jako webové stránky) si můžete zahrát hry, vytvoriť komiks, přihlásit se k odběru newslettra, vytvořit si vlastní profil, kde si můžete shromáždit kamarátov, oblíbené hry a umístit zprávy.

Abyste mohli využít všeho, co naše webové stránky nabízí, musíte respektovat některá pravidla. Tato pravidla a další práva a povinnosti stránek www.rexo.cz jsou popsána níže. Přečtěte si proto pozorně níže uvedené podmínky použití stránek www.rexo.cz.

Provozovatel stránky www.rexo.cz je společnosť FROGFOOT s.r.o, sídlom Úžiny 1, Bratislava, 83106 Slovakia, ICO: 44 189 699, DIC: 2022621040, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, registrovaná pod číslom 52514/B

Článek 1. Kdy platí Podmínky použití.

Podmienky použití se vztahují na použití těchto webových stránek. To v každém případě zahrnuje hraní her, vytvoření a použití profilu, vytvoření a uložení komiksu a objednávku a obdržení newslettra.

Každý, kdo vytváří obsah na webové stránce, hraje hry na webových stránkách a navštěvuje profil, je Uživatelem webových stránek. Uživatelem může být jak fyzická, tak i právní osoba.

Tyto Podmínky použití se nevztahují na webové stránky třetích stran. Webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran. Je zřejmé, že jste opustil stránky www.rexo.cz po kliknutí na odkaz webových stránek třetí strany. Ve chvíli, kdy jste stránky www.rexo.cz opustil, platí podmínky poskytovatelů této webové stránky. Doporučujeme vám proto, abyste si pozorně přečetli tam platící podmínky.

Článek 2. Souhlas s podmínkami použití webovej stránky

Souhlas se vyžaduje z důvodu, že vy, jako Uživatel, se registrujete prostřednictvím webové stránka a také že používáte webové stránky.

www.rexo.cz má právo Uživatele odmítnout bez udání důvodu.

Článek 3. Podmínky použití webových stránek

Abyste webové stránky mohli používat, musí vám být alespoň .... let (doplniť), nebo mít povolení od rodičů nebo zákonného zástupce (dále jako Rodiče). Na toto budete upozorněni na webových stránkách. www.rexo.cz proto předpokládá, že Uživateli je .... let a více, nebo že webové stránky používá s povolením jeho rodičů.

Pro vytvoření a použití profilu potřebujete jméno Uživatele a heslo. To se může provést podle vaši volby. Jméno Uživatele ale nesmí být stejné se jménem jiného Uživatele. Po registraci máte přístup k vašemu profilu pod tímto jménem a heslem, na dobu neurčitou

Heslo musíte držet v tajnosti. www.rexo.cz může předpokládat, že Uživatel, který se přihlásí na webové stránce, je ve skutečnosti Uživatelem, a není odpovědný za zneužití hesla. Pokud máte podezření, že se heslo dostalo do rukou jiné osoby, musíte to oznámit www.rexo.cz. www.rexo.cz je oprávněná, aby v těchto případech přijala účinná opatření.

www.rexo.cz může Uživatele odstranit anebo dát do neaktivního stavu bez uvedení důvodu.

www.rexo.cz má právo čas od času přizpůsobit naprogramování www.rexo.cz za účelem zlepšení funkčnosti a opravy chyb.

Vy se staráte o to, aby informace ve vašem profilu byly aktuální. Pokud máte novou e- mailovou adresu, změňte pak adresu starou.

Zdržíte se neoprávněného použití webových stránek a budete vystupovat a chovat se tak, jak www.rexo.cz může očekávat od pečlivého Uživatele webových stránek. To v každém případě znamená, že webové stránky nesmíte zneužívat pro svůj osobní prospěch, nebo stránkám způsobit škodu.

Jednáte-li přesto v rozporu s těmito Podmínkami použití, pak má www.rexo.cz právo vás bez uvedení důvodu odmítnout, odstranit a odepřít/blokovat vám přístup k webovým stránkám a jejich možnostem.

Článek 4. Pravidla profilu

Tato pravidla se vztahují na všechny funkce profilu.

Měli byste se zdržovat neoprávněného použití svého profilu na webových stránkách a vystupovat a chovat tak, jak by se dalo očekávat od pečlivého Uživatele.

Tímto se v každém případě rozumí, že budete brát na vědomí všechna pravidla uvedená na webových stránkách anebo na vás přímo směřující a požadavky týkající se profilu, včetně požadavků administrátorů www.rexo.cz. Dále nebudete zapříčiňovat nepříjemnosti ostatním Uživatelům. To také znamená, že nebudete umísťovat protizákonné informace a zprávy od www.rexo.cz anebo Uživatelů měnit, odstraňovat anebo je provádět nepoužitelnými.

Protizákonné informace jsou informace, které jsou v rozporu so slovenským právním řádem a předpisy, dobrými mravy, veřejným pořádkem anebo právy třetích stran. To zahrnuje zejména, ale ne výhradně, informaci nabízenou bez souhlasu vlastníka(ů) autorských práv anebo která je hanlivá, výhružná, urážlivá, rasistická, nenávistná nebo diskriminační, dále spam, informaci obsahující dětskou pornografii anebo která porušuje soukromí třetích stran anebo představuje formu pronásledování, stejně tak jako odkazy, torrenty anebo jiné odkazy na tyto informace na stránkách třetích stran kdekoli ve světě (dokonce v případě, kdyby tato informace byla legální v rámci dotyčné jurisdikce).

Jelikož jsou webové stránky navštěvovány i dětmi, nesmí se umísťovat pornografické nebo jinak sexuálně orientované obrázky nebo texty.

Jste sám odpovědný za zprávy, které prostřednictvím profilu umísťujete. Pokud je obsah vaší zprávy protizákonný, můžete zato nést osobní odpovědnost. www.rexo.cz nemůže zaručit, že obsah zpráv Uživatelů bude legální anebo správný.

Uznáváte, že www.rexo.cz nemusí z vlastní iniciativy zprávy od Uživatelů jakýmkoli způsobem kontrolovat či zpracovávat, ani před umístěním zprávy, ani poté.

Pokud www.rexo.cz zjistí, že některé příspěvky nejsou v souladu s těmito Podmínkami použití, je oprávněna tyto zprávy na základě vlastního uvážení odstranit nebo změnit.

www.rexo.cz je rovněž oprávněna zprávy upravovat za účelem zvýšení všeobecné kvality anebo čitelnosti webových stránek a stránek profilu. U toho nebude www.rexo.cz zasahovat do celkového dojmu a významu zpráv, nebo bude zasahovat pokud možno co nejméně.

Jste povinen ochránit www.rexo.cz před všemi nároky vyplývajících z porušení práv třetích stran, které bylo vámi spácháno použitím vašeho profilu na webových stránkách, nebo porušením těchto Podmínek použití.

Poskytujete www.rexo.cz bezplatně veškerá práva a souhlasy, což je nezbytné, aby se vaše zprávy mohly umístit.

Vy a kdokoli jiný můžete www.rexo.cz informovat, například prostřednictvím e-mailu, ohledně chování anebo zpráv Uživatelů, které budou vůči vám anebo jemu protizákonné.

Pokud si vytvoříte profil, tak bude automaticky verejný. Pak jste ale odpovědný za zveřejnění svých dat.

Při opakované stížnosti, nebo opakovaného porušení těchto Podmínek použití, má www.rexo.cz právo zakázat vám přístup na webové stránky.

Pokud se i přes výše uvedené stále setkáte s protizákonným či nežádoucím obsahem na stránce profilu, můžete odeslat upozornení na adresu info@rexo.cz.

Článek 5. Duševní vlastnictví

Webové stránky obsahují mnoho her. Hry, které se nacházejí na webových stránkách www.rexo.cz, jsou chráněny autorským právem. Tato práva jsou obvykle ve vlastnictví www.rexo.cz, nebo subdodavatelů www.rexo.cz. V druhém případě disponujeme souhlasem od subdodavatelů pro umístění her. V některých případech jsme však nemohli přijít na vlastníka autorských práv. Pokud jste vy vlastníkem autorského práva hry, na kterou jste neposkytli souhlas, je nutné odeslat požadavek na adresu info@rexo.cz.

www.rexo.cz také umísťuje přímé odkazy (deeplinks) na hry webových stránek patřících jiným stranám. Pokud nesouhlasíte s přímým odkazem na vaši hru, je nutné odeslat požadavek na adresu info@rexo.cz.

Jako Uživatel máte právo hrát hry jen na webových stránkách.

Také na vzhled a složení těchto webových stránek se vztahují práva k duševnímu vlastnictví majitele, která patří www.rexo.cz. Nesmíte pořizovat žádné kopie bez souhlasu www.rexo.cz.

Článek 6. Údržba a úpravy webových stránek

www.rexo.cz si vyhrazuje právo webové stránky anebo části webových stránek dočasně vyřadit mimo provoz za účelem údržby, úpravy anebo zlepšení webových stránek a serverů www.rexo.cz.

www.rexo.cz nebude nést odpovědnost za jakoukoli škodu vůči vám či jinému Uživateli při vyřazení služby z provozu uvedeným způsobem.

Článek 7. Odpovědnost

www.rexo.cz neodpovídá za případné škody Uživatele, čímž se také rozumí následné škody, ztráta vašeho profilu anebo s tím spojené ztráty dat i imateriální škoda z jakéhokoli možného důvodu.

www.rexo.cz neodpovídá za jakoukoli formu škod, které vznikly návštěvou webových stránek třetích stran.

www.rexo.cz vynakládá veškeré úsilí, aby se na webové stránky nedostaly nevhodné hry, reklamy či zprávy. Přesto není možné vše monitorovat a www.rexo.cz nemá vždy kontrolu nad reklamami. www.rexo.cz proto také neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou jste utrpěli na základě nečekané přítomnosti těchto informací. Pokud na tyto informace narazíte, můžete kdykoli kontaktovat www.rexo.cz.

Článek 8. Platnost a ukončení registrace

Registrace na webu, můžete zrušit jak vy, tak i www.rexo.cz. bez uvedení příčiny a zdůvodnění. Smlouva může být ukončena odstraněním vašeho profilu, nebo opuštěním webových stránek pokud vy (jako Uživatel) nemáte žádný profil. Chcete-li zrušit váš profil na webu, je nutné odeslat požadavek na adresu info@rexo.cz.

Po ukončení registrácie zůstávají v platnosti následující články (části článků):

- Článek 7: Odpovědnost

Článek 9. Změny v těchto Podmínkách použití

www.rexo.cz si vyhrazuje právo na změny či doplnění těchto Podmínek použití.

Změny platí také se zřetelem k již vytvořeným profilem s ohledem na časový termín 30-ti dnů po oznámení změn na webových stránkách. Změny podřadného významu mohou být provedeny kdykoli.

Pokud určitou změnu v těchto Podmínkách použití nechcete akceptovat, můžete si svoj profil zrušiť do doby, kdy nové podmínky vstoupí v platnost.

Článek 10. Nezákonný nebo nevhodný obsah

Užívatel má právo upozornit na nabídnuté či zveřejněné informace, které jsou podle jejich názorů protizákonné či nežádoucí.

Pokud je stížnost odůvodněná dle názoru www.rexo.cz či jejího právního poradce, má www.rexo.cz právo materiál odstranit či provést nepřípustným. www.rexo.cz má také právo poskytnout vaše osobní data oznamovateli anebo oprávněným orgánům v případě, že jste vy materiál umístil, nebo se jeví, že jste ho umístil.

Pokud se jedná o případnou trestnou informaci, má www.rexo.cz právo podat o tom trestní oznámení. www.rexo.cz může v rámci uvedeného předat veškeré relevantní informace o vás a jiném(-ých) případném(-ých) Uživateli(-ích) oprávněným orgánům a provést veškerá ostatní opatření, která jsou těmito orgány žádaná od www.rexo.cz v rámci průzkumu.

Při opakovaných stížnostech týkajících se vámi nabídnutých informací, má www.rexo.cz právo zrušit profil, nebo ji ukončit a odmítnout vám přístup k webovým stránkám.

Jste povinen ochránit www.rexo.cz před veškerou škodou jako následek výše uvedeného. www.rexo.cz nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody, které utrpíte zásahem www.rexo.cz v rámci procedury stížnosti, a to i v případě, že se stížnost jeví jako neoprávněná a informace není v rozporu s nizozemským právním řádem.

Článek 11. Konečná ustanovení

Na přijetí podmínek se vztahuje slovensky právní systém.

Pokud pravidla závazných právních předpisů nestanoví jinak, budou veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto smlouvou, předloženy příslušnému slovenskému súdu.

Částečná neplatnost: Pokud se některé ustanovení této smlouvy anebo Podmínek použití bude jevit jako neplatné, nebude toto mít vliv na platnost celé Podmíneky použití. Smluvní strany určí v rámci náhrady nové(á) ustanovení, se záměrem zachovat úmysl a tvar původní smlouvy/Podmínek použití v nejvyšší možné míře podle práva.

Kontakt

Pokud máte po přečtení našich Podmínek použití dotazy, stížnosti či připomínky týkající se těchto Podmínek použití, můžete nás beze všeho kontaktovat emailom na info@rexo.cz.